Menu Close

C O N C E P T 16-02-2018
1
18.00381.01/KLA
STATUTENWIJZIGING
TILBURGSE WATERSPORT VERENIGING
Heden, *, verscheen voor mij, mr. Manon Elisabeth Francisca Ploum, notaris te Tilburg:
de heer/mevrouw *
te dezen handelende als schriftelijk gemachtigde van de ALV van de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: TILBURGSE WATERSPORT VERENIGING, statutair
gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5015 TB Tilburg, Zuiderkruisweg 11, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 40259806, hierna te noemen: de vereniging.
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:
INLEIDING

 1. De vereniging is opgericht bij akte verleden op drieëntwintig april
  negentienhonderdzesentachtig voor mr. J.A.M. Mulder, destijds notaris te Tilburg.
 2. Op * heeft de algemene ledenvergadering van de vereniging besloten de statuten van
  de vereniging te wijzigen.
  Een exemplaar van de notulen van de algemene ledenvergadering waaruit dit besluit
  blijkt, zal aan deze akte worden gehecht.
 3. De verschenen persoon is door de algemene ledenvergadering gemachtigd om deze
  statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Dit blijkt uit voormelde notulen.
  STATUTENWIJZIGING
  Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met onmiddellijke ingang
  te luiden als volgt:
  STATUTEN
  Artikel 1 – Naam en zetel
 4. De vereniging draagt de naam: Tilburgse Watersport Vereniging.
 5. De vereniging is gevestigd in de gemeente Tilburg.
  Artikel 2 – Doel
  De vereniging heeft als doel: het beoefenen en het bevorderen van de watersport, in al zijn
  verschijningsvormen, en voorts het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
  bevorderlijk kan zijn.
  Artikel 3 – Lidmaatschap
 6. De vereniging kent:
  a. gewone leden;
  b. buitengewone leden;
  c. donateurs.
  Gewone leden en buitengewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.
  Waar hierna in deze statuten wordt gesproken van leden of lid, worden daaronder de
  gewone leden en de buitengewone leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
 7. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als
  zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan de
  algemene ledenvergadering (hierna aan te duiden als “ALV”) alsnog tot toelating
  besluiten.
 8. De secretaris van het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van
  de leden zijn opgenomen.
 9. Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een ALV door middel van
  communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is
  bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.
 10. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden
  geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de
  C O N C E P T 16-02-2018
  2
  vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode
  van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn
  lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.
 11. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan
  dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de ALV en daar verweer voeren. Het
  bestuur is verplicht hiertoe de ALV bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van
  het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid
  geschorst.
  Artikel 4 – Einde lidmaatschap
 12. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. het overlijden van het lid;
  b. opzegging door het lid;
  c. opzegging door de vereniging;
  d. ontzetting.
 13. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het einde
  van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van een
  opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt. Opzegging kan met onmiddellijke
  ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
  voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late
  opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan
  verbonden verplichtingen – pas eindigt aan het eind van het volgend boekjaar, tenzij het
  bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders besluit.
  Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
  nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard,
  hem bekend is geworden of is medegedeeld; het besluit is dan niet op hem van
  toepassing.
 14. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur, door
  middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van
  opzegging.
  Opzegging is mogelijk:
 • als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap; of
 • als een lid – ondanks schriftelijke aanmaning – zijn verplichtingen ten opzichte van
  de vereniging niet nakomt; of
 • wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
  te laten voortduren.
  Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het lidmaatschap
  vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
 1. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van een
  schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.
  Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de
  statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke
  wijze benadeelt of heeft benadeeld.
  De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft
  verschuldigd.
 2. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is
  gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de ALV en daar verweer voeren.
  Het bestuur is verplicht hiertoe de ALV bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst
  van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
  waarvan het lidmaatschap is opgezegd, geschorst.
 3. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting wordt
  niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend elektronisch is
  C O N C E P T 16-02-2018
  3
  gecommuniceerd.
  Artikel 5 – Aspirant-leden
 4. De ALV kan besluiten tot het instellen van het aspirant-lidmaatschap. Aspirant-leden zijn
  geen lid, hebben geen stemrecht, maar kunnen wel deelnemen aan activiteiten van de
  vereniging. Er kunnen verschillende categorieën aspirant-leden zijn.
  Aspirant-leden hebben alleen toegang tot de ALV als die vergadering dat besluit. Zij
  hebben daar geen stemrecht.
 5. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating, opzegging en
  ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op de
  aspirant-leden.
 6. De aan het aspirant-lidmaatschap verbonden financiële bijdrage per boekjaar, wordt
  door de ALV vastgesteld.
 7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de aspirant-leden
  zijn vermeld.
  Artikel 6 – Donateurs
 8. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er kunnen
  verschillende categorieën donateurs zijn.
  Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.
  Zij hebben alleen toegang tot de ALV als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar
  geen stemrecht.
 9. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en opzegging met de
  gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs.
 10. De ALV stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per boekjaar, hetzij eenmalig, door een
  donateur aan de vereniging is verschuldigd.
 11. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn
  vermeld.
  Artikel 7 – Contributie van de leden
 12. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door
  de ALV.
  De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
  contributie betalen.
 13. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of
  gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
 14. De ALV kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald en
  kan daaraan voorwaarden verbinden.
  Artikel 8 – Bestuur: samenstelling en benoeming
 15. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie (3) en ten
  hoogste zeven (7) natuurlijke personen.
  De ALV stelt het aantal bestuursleden vast.
  Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
  Voor ieder van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen, die
  bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is
  aangewezen.
  Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
  Het bestuur draagt er zorg voor dat de ALV zo spoedig mogelijk in de vacatures kan
  voorzien.
 16. De ALV benoemt de bestuursleden.
  Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de vereniging.
 17. Het bestuur dan wel ten minste een/tiende (1/10) van het aantal leden tezamen is/zijn
  bevoegd een voordracht op te maken.
  C O N C E P T 16-02-2018
  4
  De voordracht wordt bij de oproeping voor de ALV meegedeeld.
  De voordracht is niet bindend.
 18. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie (3) jaar.
  Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een
  volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.
  b. Voor de in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder vangt een nieuwe
  bestuurstermijn van drie (3) jaar aan.
  Artikel 9 – Bestuur: einde functie, schorsing
 19. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
 • door aftreden van een bestuurslid;
 • door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
 • door overlijden van een bestuurslid;
 • door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn
  gehele vermogen;
 • wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
 • door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de ALV;
 • wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in
  het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van
  toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt;
  een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
 1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de ALV worden geschorst.
  De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de ALV eenmaal met die
  termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de
  schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in de
  gelegenheid gesteld zich in de betreffende ALV te verantwoorden en kan zich daarin
  door een raadsman laten bijstaan.
  Artikel 10 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
 2. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
 3. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met
  inachtneming van een termijn van ten minste veertien (14) dagen, de dag van
  bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag,
  het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen
  onderwerpen (agenda).
  De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft gemaakt, kan
  tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische
  weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
 4. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door
  degene die de vergadering bijeenroept.
 5. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige leden kan
  het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de vergadering
  aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 6. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in
  de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht
  geldt als een schriftelijke volmacht.
  Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
 7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
  Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de
  besluiten door het bestuur genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de
  uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde (2/3) van het
  aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van
  stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
  C O N C E P T 16-02-2018
  5
 8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal bestuurders
  aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de vergadering aanwezig of
  vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, waarin het
  betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld.
  Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan twee en niet later dan vier
  weken na de eerste vergadering.
  In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen ongeacht
  het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten minste de voor dat
  besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen.
  Artikel 11 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten
  vergadering
 9. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de
  vergadering zelf in haar leiding.
 10. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
  vergaderingen worden gehouden.
 11. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over
  de uitslag van een stemming is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over
  een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het
  oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
  plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet
  hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door
  deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 12. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden
  door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
  persoon.
  De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist van de
  vergadering ondertekend.
 13. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle
  bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.
  Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg
  gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit
  doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.
  Artikel 12 – Bestuur: taken en bevoegdheden
 14. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is
  tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen
  taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
  met betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien
  uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
  behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
  bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen
  worden gekend.
  Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
  gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
 15. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
  vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
  overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt,
  zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een
  derde verbindt.
  Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de ALV voor het besluiten tot het aangaan
  van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze beperking van de bevoegdheid van
  C O N C E P T 16-02-2018
  6
  het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.
  Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit
  plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 16. Het bestuur heeft de goedkeuring van de ALV nodig voor besluiten tot:
  a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van
  registergoederen;
  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet
  wordt verleend;
  c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
  waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend
  bankkrediet;
  d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van een
  geschil;
  e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet
  begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen
  die geen uitstel kunnen lijden;
  f. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan
  boven het bedrag dat de ALV kan vaststellen;
  g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
  De ALV kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere dan
  hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen.
  Een dergelijk besluit van de ALV wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden
  gedaan.
 17. De in het vorige lid omschreven besluiten worden door het bestuur genomen met
  algemene stemming in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of
  vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
  Het bepaalde in artikel 10 lid 1 is van overeenkomstige toepassing echter met dien
  verstande dat ook ten tijde van de tweede vergadering géén vacature in het bestuur mag
  bestaan.
  Artikel 13 – Vertegenwoordiging
 18. Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd:
 • het gehele bestuur samen;
 • twee gezamenlijk handelende bestuurders.
  Een individuele bestuurder kan de vereniging niet vertegenwoordigen.
 1. De in het vorig lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en
  bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als tussen de
  vereniging en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
 2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende
  volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk,
  om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
  bestuurders kan de ALV een of meer personen aanwijzen om de vereniging te
  vertegenwoordigen.
  Artikel 14 – Verslaggeving en verantwoording
 4. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 5. Het bestuur brengt op een ALV binnen vier maanden na afloop van het boekjaar,
  verlenging van deze termijn door de ALV uitgezonderd, een bestuursverslag uit over de
  gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de
  staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
  Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening
  C O N C E P T 16-02-2018
  7
  van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
  gemaakt.
 6. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de ALV.
  Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant als
  bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden daaraan
  voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de ALV te benoemen
  controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het
  bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste twee achtereenvolgende
  jaren zitting hebben in de controlecommissie.
  Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele
  boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar
  gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling
  van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige.
  De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de ALV, vergezeld van een
  advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
  Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de ALV wordt het voorstel gedaan om
  kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee afgelegde rekening en
  verantwoording.
 7. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een
  begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast.
  De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders
  gezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het
  boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.
  Artikel 15 – De algemene ledenvergadering: bevoegdheid en jaarvergadering
 8. Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
  statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 9. Jaarlijks, uiterlijk in de maand maart/april na afloop van het boekjaar, wordt een ALV –
  de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
  b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen
  boekjaar;
  c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
  d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar;
  e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
  f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor
  de vergadering.
 10. Uiterlijk in de maand november/december voor het verstrijken van het boekjaar, wordt
  een ALV gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
  a. de begroting voor het komende boekjaar als bedoeld in artikel 14 lid 4;
  b. nabeschouwing van het afgelopen seizoen en de voorbereiding voor het volgende
  seizoen;
  e. vaststelling van de contributies als bedoeld in artikel 7;
  d. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
  . e. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor
  de vergadering.
 11. Na afloop van de in lid 3 bedoelde vergadering, legt het bestuur de begroting voor het
  komende boekjaar ter inzage van de leden.
  Artikel 16 – De algemene ledenvergadering: oproeping
 12. De ALV wordt bijeengeroepen door het bestuur.
  Een aantal gewone leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een/tiende
  (1/10) deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een ALV bijeen te
  C O N C E P T 16-02-2018
  8
  roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na
  ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen
  de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.
  Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt ook
  voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.
 13. De oproeping tot de ALV vindt plaats door middel van:
 • een publicatie in het verenigingsorgaan; of
 • een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.
  De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs
  elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat
  door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
 1. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen, de dag van de
  oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
 2. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda
  bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.
  Artikel 17 – De algemene ledenvergadering: toegang en stemrecht
 3. Toegang tot de ALV hebben:
 • alle niet-geschorste leden van het bestuur;
 • alle niet-geschorste leden van de vereniging;
 • personen die deel uitmaken van het gezin van het lid (al dan niet minderjarig);
 • donateurs als zij zijn toegelaten door de ALV.
  De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering
  toe te laten. Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit
  het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het
  beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is.
 1. Voor de toepassing van het in dit lid bepaalde wordt – overeenkomstig het bepaalde in
  artikel 3 lid 1 laatste volzin – onder leden of lid slechts de gewone leden begrepen.
  Ieder gewoon lid heeft één stem.
  Een geschorst gewoon lid heeft geen stemrecht.
  Ingeval meerdere gewone leden woonachtig zijn op hetzelfde adres (gezin), worden zij
  voor het uitbrengen van stemrecht in de ALV beschouwd als één gewoon lid en dienen
  zij één van hen aan te wijzen die het stemrecht van hen als gewoon lid in de ALV
  uitoefent.
 2. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid dan wel zijn partner volmacht
  geven namens hem te stemmen.
  Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur
  worden overgelegd.
  Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht
  elektronisch is vastgelegd.
  Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.
  Artikel 18 – De algemene ledenvergadering: besluitvorming
 3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met
  volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste een/derde
  (1/3) van de stemgerechtigde gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Is het vereiste aantal stemgerechtigde gewone leden niet aanwezig of
  vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe ALV worden bijeengeroepen waarin het besluit
  kan worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering
  waarin tenminste een/vierde (1/4) van het aantal stemgerechtigde gewone leden
  aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel
  mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
  C O N C E P T 16-02-2018
  9
 4. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een
  stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
  zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na
  het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt
  een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de
  oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde
  aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
  oorspronkelijke stemming.
 5. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen
  meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan
  geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen
  welke personen zal worden herstemd.
  Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
 6. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van personen gaat,
  is het voorstel verworpen.
 7. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie
  stemgerechtigde gewone leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke
  stemming te verlangen.
  Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.
  Een stemgerechtigd gewoon lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een
  elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het
  elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
  kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan
  uitoefenen.
  Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
  communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
  Een stemgerechtigd gewoon lid kan zijn stem voorafgaand aan de ALV via een
  elektronisch communicatiemiddel uitbrengen, maar niet eerder dan op de dertigste dag
  voor die van de vergadering. Een dergelijke stem wordt gelijkgesteld met stemmen die
  gedurende de vergadering worden uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht,
  kan niet worden herroepen.
 8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde gewone leden, ook al zijn deze niet in
  een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de ALV, als dit met
  voorkennis van het bestuur is genomen.
 9. Als in een vergadering alle stemgerechtigde gewone leden aanwezig of
  vertegenwoordigd zijn, kunnen – mits met algemene stemmen – geldige besluiten
  worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp
  niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de
  oproeping niet op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden.
  Artikel 19 – De algemene ledenvergadering: leiding en notulen
 10. Een ALV wordt geleid door de voorzitter van de vereniging.
  Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter
  van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
  voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 11. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door
  de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die
  door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.
  Artikel 20 – Statutenwijziging
 12. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de ALV.
  Wanneer aan de ALV een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan,
  C O N C E P T 16-02-2018
  10
  moet dat steeds bij de oproeping tot de ALV worden vermeld.
 13. Degenen die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot
  statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een
  afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op
  een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter
  inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 14. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten
  minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen door de stemgerechtigde gewone
  leden.
  In die vergadering moet ten minste twee/derde (2/3) van de stemgerechtigde gewone
  leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  Is het vereiste aantal stemgerechtigde gewone leden niet aanwezig of
  vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe ALV worden bijeengeroepen waarin het besluit
  kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de
  uitgebrachte stemmen door de stemgerechtigde gewone leden, in een vergadering
  waarin tenminste een/vierde (1/4) van het aantal stemgerechtigde gewone leden
  aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet
  worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het
  aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde gewone
  leden.
  De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet
  later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.
 15. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is
  vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte
  vast te leggen.
  Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de
  gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.
  Artikel 21 – Fusie, splitsing, omzetting
  Op een besluit van de ALV tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk
  Wetboek en op een besluit van de ALV tot omzetting van de vereniging in een andere
  rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige
  artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.
  Artikel 22 – Ontbinding
 16. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ALV. Het in deze statuten
  bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op
  een besluit tot ontbinding.
  Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig
  liquidatiesaldo vastgesteld.
  Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op
  te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
  De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaren
  nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het
  bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het
  ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres
  opgeven aan het handelsregister.
 17. De vereniging wordt bovendien ontbonden door:
 • insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door
  opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 • een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
  Artikel 23 – Vereffening
 1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor
  C O N C E P T 16-02-2018
  11
  zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
 2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.
  De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de
  vereffening van haar vermogen nodig is.
  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en
  nodig van kracht.
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de
  naam van de vereniging worden toegevoegd.
 3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in
  overeenstemming is met het doel van de vereniging.
  Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken
  daarvan, door de vereffenaar(s).
  De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten
  meer aanwezig zijn.
  De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening
  eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.
  Artikel 24 – Reglementen
 4. De ALV kan een of meer reglementen vaststellen.
 5. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de
  introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur,
  werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
  Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen
  bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.
  BIJLAGE
  Aan deze akte zal een exemplaar van de voormelde notulen van de algemene
  ledenvergadering worden gehecht.
  SLOT
  De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie
  heeft plaatsgevonden.
  Waarvan akte is verleden te Tilburg op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.
  Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en
  toegelicht, heeft deze verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen
  en met beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.
  Daarna is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en
  vervolgens door mij, notaris, ondertekend.